5. Decyzja o warunkach zabudowy


Karta Usługi
Nr RGK/5

DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY

Podstawa prawna

1. Art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budowlanej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Irena Dąbek – inspektor

II piętro, pokój nr 25, Tel. 17 2271-333 wew. 344

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Odbiór decyzji osobiście lub drogą pocztową.

Wymagane

dokumenty

1. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (dostępny na stronie internetowej urzędu lub na stanowisku pracy), zawierający:

1) Określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy  oraz obszaru, na który przedsięwzięcie będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000,

2) Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) Określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej

c) Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 25 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Opłata skarbowa pobierana jest od budynków gospodarczych i garażowych - 107 zł

2. Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby – 56zł

(opłatę skarbowa można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5)

Opłatę należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Termin załatwienia sprawy

Ustawowy termin wynosi 2 miesiące. Niemniej jednak termin uzależniony jest od oczekiwania na uzgodnienie projektu decyzji z organami wymienionymi w ustawie

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Pozostałe Informacje

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, składa się w punkcie informacyjnym, parter, pok. 5

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-03-20 13:20
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 852 844