Pliki do pobrania


Dziennik Ustaw
Monitor Polski

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Oświadczenie w naborze na wolne stanowiska urzędnicze

Biuro Rady:

Wzór oświadczenia majątkowe radnego

Wzór oświadczenia majątkowego

Urząd Stanu Cywilnego:

Wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia dziecka

Wzór pełnomocnictwa do zgłoszenia urodzenia dziecka

Podanie o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia

Podanie o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa

Podanie o wpisanie zagranicznego aktu zgonu

Wniosek o wydanie odpisu akt urodzenia

Wniosek o wydanie odpisu akt małżeństwa

Wniosek o wydanie odpisu akt zgonu

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Wniosek o sprostowanie/ uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu urodzenia

Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu małżeństwa

Wniosek o odtworzenie w polskich księgach stanu cywilnego zagranicznego aktu zgonu

Podanie o skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa

Wniosek o zmianę imienia/ nazwiska

Wniosek o naniesienie wzmianki dodatkowej orzeczenia dotyczącego rozwodu/ separacji/ unieważnienia małżeństwa wydanego przez sąd państwa należącego do Unii Europejskiej

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Oświadczenie wnioskodawcy

Pełnomocnictwo w sprawie wpisu i uzupełnienia zagranicznego aktu małżeństwa

Pełnomocnictwo w sprawie wpisu i uzupełnienia zagranicznego aktu urodzenia/zgonu

Pełnomocnictwa do odebrania skróconego/ zupełnego/ wielojęzycznego aktu: urodzenia, małżeństwa, zgonu

Wniosek o naniesienie wzmianki dodatkowej o oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego orzeczeń sądów państw wydanych po 01 lipca 2009r.

Oświadczenie o zawarciu małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego

Ewidencja ludności:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatu w dowodzie osobistym

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatu w dowodzie osobistym

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczpospolitej Polskiej

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców część A

Wniosek o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców

Wniosek o wydanie poświadczenia zameldowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pełnomocnictwo

Rolnictwo i Gospodarka Gruntami 

Wniosek z tytułu użytk. wieczystego

Wniosek o przekształcenie wieczystego użytkownika

Wniosek o ustanowienie służebności gruntowej

Wniosek o zawarcie umowy dzierżawy

Wniosek o zawarcie umowy najmu

Wniosek o zawarcie umowy użyczenia

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze budynku

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie tablicy reklamowej

Wniosek o zezwolenie na psa rasy uznawanej za agresywną

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie przetargowym

Wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego okresy pracy w gospodarstwie rolnym

Wniosek o dzierżawę stanowiska na placu targowym przy ul. Zielonej w Kolbuszowej

Mapa - Plac Targowy - ul. Zielona - zestawienie stanowisk handlowych

Wniosek o opiniowanie rocznych planów łowieckich

Wniosek o sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Bukowcu

Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Hucie Przedborskiej

Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Kolbuszowej Dolnej

Wniosek o wynajem budynku wielofunkcyjnego w Kupnie

Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Porębach Kupieńskich

Wniosek o wynajem budynku Domu Ludowego w Widełce

Wniosek o wynajem budynku Remizy OSP w Zarębkach

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Informacja o możliwości uzyskania 99 % bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Kolbuszowa zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Wniosek o udzielenie bonifikaty w wysokości 99%

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty

Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną

Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną- indywidualny

Klauzula informacyjna dla Członków Ochotniczych Straży Pożarnych dotycząca przetwarzania ich danych osobowych

Wniosek o rezygnację z umowy dzierżawy gruntu

Wniosek o rezygnację z umowy najmu

Wniosek o rezygnację z umowy użyczenia nieruchomości

Planowanie przestrzenne:

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (podstawowy)

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (rozszerzony - obszar chroniony, Natura 2000)

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy (dla zabudowy usługowej)

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zaświadczenie o przeznaczeniu działki w planie zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta) Kolbuszowa

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy

Drogi gminne, publiczne:

Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o wydanie warunków technicznych na budowę zjazdu z drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi gminnej publicznej

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi

Wniosek o wydanie zezwolenia uprawniającego do dysponowania pasem drogowym na cele budowlane

Regulamin wydawania zezwoleń na wyjazd poza znaki ograniczenia tonażu na drogach publicznych będących w zarządzie Burmistrza Kolbuszowej i gminnych wewnętrznych:

Przystanki:

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa

Umowa na korzystanie i pobieranie opłat za korzystanie z przystanków
Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie i pobieranie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa

Umowa na korzystanie z przystanku dworcowego
Wniosek o wydanie zgody i podpisanie umowy na korzystanie z przystanku dworcowego, których właścicielem/zarządzającym jest Gmina Kolbuszowa

Ochrona środowiska:

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów- DLA FIRM

Zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

Wniosek o udzielenie dotacji na usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest

Wniosek na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Oświadczenie zgłaszającego instalacię przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa

Oświadczenie podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłaty za usługi wodne z tytuły zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz A - dla budynków i lokali mieszkalnych

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw - formularz B - dla budynków i lokali niemieszkalnych

Wniosek o udział w projekcie pn. "Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Kolbuszowa"

Gospodarka odpadami:

Wniosek o rozliczenie nadpłaty

Oświata:

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zarządzenie Nr 530/18 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zasad i trybu postępowania w ramach kontroli spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez uczniów w wieku 16-18 lat
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 530/18

Tytuł wykonawczy stosowany w egzekujci obowiazków o charakterze niepieniężnym
Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej

Wniosek o przyznanie stypencium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kolbuszowa

Ewidencja Działalności Gospodarczej:

WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1. 
Formularz CEIDG-1 (obowiązuje od 1 lipca 2011r.) 

Alkohole:

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedanych napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty alkoholowej

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Dodatek mieszkaniowy:

Informacja i druki do pobrania

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Inwestycje Gminne:

Wniosek o zapewnienie odbioru wód opadowych oraz określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

Wydział Finansów Referat Podatków Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej:

Druk- Pisemna zgoda na kontakt telefoniczny- komunikację „sms” w sprawach zbliżającego się terminu płatności lub w sprawie zaległości dotyczących podatków lokalnych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o zwrot nadpłaty

Druki deklaracji i informacji obowiązujace od 1 lipca 2019 r.:

Druki deklaracji i informacji obowiązujace do 30 czerwca 2019 r.:

Informacja na podatek od nieruchomości dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek od nieruchomości dla osób prawnych:

Informacja na podatek rolny dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek rolny dla osób prawnych:

Informacja na podatek leśny dla osób fizycznych

Deklaracja na podatek leśny dla osób prawnych:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Oświadczenie do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Referat Finansowo - Budżetowy

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Dokumenty dotyczące udzielania dotacji klubom sportowym

Uchwała Nr XII/149/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Kolbuszowa w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu

Załączniki Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XII/149/11 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 września 2011 roku

Dokumenty dotyczące projektu "Programu współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na rok 2017

 Formularz uwag do projektu "Programu współpracy Gminy Kolbuszowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na rok 2017

Projekt uchwały

Zasady i tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów, nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym

Uchwała Nr XXIII/298/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 27 kwietnia 2016 r. wraz z załącznikami

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-12-07 15:14
  • |
  • Licznik odwiedzin: 9 845 224