Przebudowa drogi gminnej w Kolbuszowej Dolnej oraz ul. Grunwaldzkiej


Przebudowa drogi gminnej w Kolbuszowej Dolnej oraz ul. Grunwaldzkiej 
2017-09-18

W dniu 12 września 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej podpisana została umowa na realizację zadań pn. Przebudowa drogi gminnej w Kolbuszowej Dolnej oraz przebudowa ul. Grunwaldzkiej.

Wykonawcą prac jest Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o. o. z Rzeszowa

 Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr ewid. 1769/2, 175, 182/7, 176/7 w Kolbuszowej Dolnej obejmie:

 • roboty pomiarowe
 • wykonanie wykopów mechanicznych
 • wykonanie i zagęszczenie mechaniczne podbudowy z kruszywa łamanego
 • profilowanie i zagęszczenie mechanicznie istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznego
 • skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową,
 • wykonanie podbudowy zasadniczej oraz warstwy wiążącej
 • wykonanie nawierzchni:
  • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 1601,6 m2,
  • warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 1569,0 m2,
 • wykonanie nawierzchni poboczy z tłucznia kamiennego,
 • regulacja studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej
 • zabezpieczenie kabla energetycznego

Wartość umowy to kwota 162 191,71 zł brutto

Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej

Przedmiotowa inwestycja obejmuje:

 • roboty pomiarowe
 • roboty rozbiórkowe:
  • rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej
  • rozebranie chodnika z płyt betonowych
  • rozebranie krawężników
  • rozebranie nawierzchni z trylinki
  • transport materiału z rozbiórki do miejsca składowania,
 • wykonanie wypustów ulicznych wraz z przykanalikami,
 • ułożenie krawężników betonowych,
 • ułożenie obrzeży chodnikowych,
 • wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku pod chodnik
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie pod zjazdy oraz chodnik
 • wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego
 • wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego na zjazdach
 • skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową
 • wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
 • ułożenie chodnika z kostki brukowej betonowej,
 • plantowanie i humusowanie

Wartość umowy to kwota 130 057,60 zł brutto

Zakończenia robót budowlanych przewidziano w terminie do70 dni od dnia podpisania umowy.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2018-12-14 12:51
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 309 379