Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-01-18 19:29:25

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa


10. Wynajem lokali mieszkalnych

Karta Usługi
Nr RGK/10

WYNAJEM LOKALI MIESZKALNYCH

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z póżn. zm.)

2) Uchwała Nr XLIX/375/2002 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Kolbuszowa

3) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny ( Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, II piętro, pokój Nr 24, telefon 0 17 2271 333 w. 348,

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Czesława Pietruszka-Rząsa,  Inspektor

Sposób załatwienia sprawy

Burmistrz po zasięgnięciu opinii  Komisji  Rady Miejskiej wydaje;

a) zarządzenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Na tej podstawie  wnioskodawca otrzymuje  skierowanie do zawarcia umowy

b) wpisuje wnioskodawcę do „Rejestru osób oczekujących na wynajem lokalu mieszkalnego”

c) odmawia informując wnioskodawcę o braku podstaw prawnych  do pozytywnego załatwienia wniosku.

Wymagane

dokumenty

1) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
2) zaświadczenie o osiągniętych dochodach
3) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

1) wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
2) zaświadczenie o osiągniętych dochodach
3) oświadczenie  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- druki dostępne na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy 

Odpowiedz na złożony wniosek w ciągu miesiąca. Natomiast skierowanie do zawarcia umowy najmu gdy wnioskodawca został pozytywnie zakwalifikowany do otrzymania lokalu, w przypadku pozyskania mieszkania.

Tryb odwoławczy

Wnioskodawcy nie przysługuje uprawnienie do wniesienia środka odwoławczego

Pozostałe Informacje

Zasób mieszkaniowy Kolbuszowej służy do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób będących stałymi mieszkańcami Kolbuszowej. Lokale stanowiące mieszkaniowy zasób Kolbuszowej mogą być wynajmowane na czas nieoznaczony osobom pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 175 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. Przez osoby, które pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych  uważa się osobę zamieszkującą w lokalu w którym na członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5,0m2 ogólnej powierzchni pokoi lub nie spełnia ono  wymogów pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi.

Do wynajmu lokalu socjalnego mogą być zakwalifikowane osoby nie mające zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajdujące się w niedostatku, tj. osoby, których średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza 75 % najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub nie przekracza 50 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Od 1 marca 2010 r. kwota najniższej emerytury wynosi 706,29 zł. Kwoty świadczeń emerytalno – rentowych znajdują się na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl) oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski.

Osoba ubiegająca się o wynajem lokalu mieszkalnego składa pisemny wniosek – wzór w załączeniu). Następnie poddawany jest on weryfikacji w zakresie spraw meldunkowych, metrażu zajmowanej powierzchni, wysokości dochodów. Taka weryfikacja dokonywana jest również w chwili kierowana do zawarcia umowy najmu.