Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-03-20 14:21:10

Referat Gospodarki Komunalnej i Budownictwa


7. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta Usługi
Nr RGK/7

WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna

  1. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1073)
  2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXV/207/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r.,
  3. Właściwy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budowlanej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Irena Dąbek – inspektor

II piętro, pokój nr 25, Tel. 2271333 wew. 344

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Odbiór zaświadczenia osobiście lub drogą pocztową.

Wymagane

dokumenty

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu zawierający:

- imię i nazwisko lub nazwę instytucji, adres wnioskodawcy oraz dane nieruchomości, której przeznaczenie chcemy poznać

- mapę zasadniczą lub ewidencyjną

- nr ew. działki i jej położenie

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 25 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

1. Opłata skarbowa za wypis lub wyrys ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

· od wypisu - do 5 stron 30zł, powyżej 5 stron 50zł

· od wyrysu - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20zł, nie więcej niż 200zł

2. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł

(ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r., Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

Termin załatwienia sprawy 

14 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu składa się w punkcie informacyjnym Urzędu Miejskiego (po dokonaniu opłaty skarbowej)