Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-10 12:09:23

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami


Mediacje w sprawie szkód łowieckich

Karta Usługi
Nr

Mediacje w sprawie szkód łowieckich

Podstawa prawna

Art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. z Dz. U z 2013 roku. poz. 1226 z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Lucyna Wyka –pokój nr 15, tel.(17) 2271 333 w. 234

Sposób załatwienia sprawy

Mediacje z udziałem stron sporu

Wymagane

dokumenty

Wniosek o przeprowadzenie mediacji w sprawie szkód łowieckich wraz z kopia protokołu w sprawie oszacowania szkody łowieckiej spisany pomiędzy poszkodowanym a przedstawicielem Koła

Określenie wzorów dokumentów i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter)

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy 

Nie później niż w ciągu 14 dni

Nie przysługuje tryb odwoławczy.

Pozostałe Informacje

W przypadku Gdy nie dojdzie do polubownego rozstrzygnięcia sporu, spór rozstrzyga na wniosek strony sąd powszechny.