Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-03-20 14:24:43

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami


Podział nieruchomości- zatwierdzenie podziału nieruchomości

Karta Usługi
Nr RiGG/31

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI - ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

Ustawa z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Łukasz Piórek - Inspektor

I piętro, pok. nr 15, Tel. 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Wymagane

dokumenty

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości oraz dokumentację:

  • Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
  • Mapa z projektem podziału nieruchomości
  • Wykaz zmian gruntowych
  • Wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w Księdze Wieczystej
  • Kopię postanowienia o zaopiniowaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości (jeśli zostało wydane)

Wypis z rejestru gruntów (w przypadku dokonywania podziałów niezależnie od ustaleń planu - art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami)

 Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie w pok. nr 6 (Biuro Obsługi Klienta)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

W terminie do 1 miesiąca od złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania.

Pozostałe Informacje

Urząd przeprowadza czynności administracyjnie (nieodpłatnie).

Czynności techniczne związane z podziałem są dokonywane przez geodetów (odpłatnie). Koszty ponosi wnioskodawca.