Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-10 12:50:43

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami


Rozgraniczenie nieruchomości

Karta Usługi
Nr RiGG/30

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.)

Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. – w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Łukasz Piórek – inspektor

I piętro pok. 15 tel. 2271-333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji orzekającej:

  • o rozgraniczeniu nieruchomości
  • o umorzeniu postępowania (ugoda zawarta przed geodetą)
  • o umorzeniu postępowania i przekazaniu sprawy z urzędu do rozpatrzenia sądowi (nie ma podstaw do wydania decyzji o rozgraniczeniu – granica pozostaje sporna) 

Wymagane

dokumenty

Wniosek o przeprowadzenie rozgraniczenia zawierający następujące elementy:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy
  • adres wnioskodawcy
  • numery rozgraniczanych działek i ich położenie
  • właścicieli działek przyjętych do rozgraniczenia

Załączniki do wniosku:

  • wypis z rejestru gruntów działki/działek wnioskodawcy rozgraniczenia (wydaje Starostwo Powiatowe w Kolbuszowej)
  • kopia mapy ewidencyjnej dla rozgraniczonych nieruchomości (wydaje Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10) z zaznaczonymi odcinkami granic podlegającymi rozgraniczeniu.

 Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie w pok. nr 6 (Biuro Obsługi Klienta)

Opłaty

Opłaty:

Koszty związane z rozgraniczeniem ponoszą strony postępowania

Termin załatwienia sprawy

Termin wynika z ustawy KPA – jako sprawa złożona wymagająca przeprowadzenia rozprawy na gruncie  - min. 2 miesiące z  możliwością  przedłużenia (po dostarczeniu przez geodetę upoważnionego dokumentacji geodezyjnej z rozgraniczenia)   

Tryb odwoławczy

Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od doręczenia jej decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości - przekazania sprawy sądowi (Sąd Rejonowy w Kolbuszowej).

Przy decyzji o umorzeniu postępowania (zawarta ugoda przed geodetą ) – służy Odwołanie do SKO w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji .

Przy decyzji o umorzeniu postępowania i przekazaniu z urzędu do rozpatrzenia sprawy sądowi (brak podstaw do orzeczenia o rozgraniczeniu i granice pozostają sporne) – służy Odwołanie do SKO w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Pozostałe Informacje

W postanowieniu o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego, Burmistrz  upoważnia geodetę uprawnionego do wykonania czynności rozgraniczeniowych.