Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-03-20 14:25:28

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami


Zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości

Karta Usługi
Nr RiGG/29

ZAOPINIOWANIE PROJEKTU PODZIAŁU  NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

Ustawa z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku -  Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Łukasz Piórek - Inspektor

I piętro, pok. nr 15, Tel. 2271333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie opinii w formie postanowienia co do zgodności z planem miejscowym lub zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy

Wymagane

dokumenty

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki/ek zawierający następujące elementy:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy
  • adres wnioskodawcy
  • podpis

Wymagane załączniki:

  • wstępny projekt podziału nieruchomości – w 2 egz.
  • wypis z rejestru gruntów ( do pobrania w Starostwie w Kolbuszowej ul. 11-go Listopada 10)

 Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie w pok. nr 6 (Biuro Obsługi Klienta)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca

Tryb odwoławczy

Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu  za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia

Pozostałe Informacje