Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-03-19 00:42:48

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich


15. Wydanie dowodu osobistego

Karta Usługi
Nr Oriso/15

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 ze zmianami)
  2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2015r, poz. 212)
  3. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego   / tekst jednolity z 2016r. , poz.23 /.

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz , Z-ca Kier.USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pok. nr 7, tel. (17) 2271-333 wew. 121; tel. (17) 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane

dokumenty

Złożenie  wniosku w postaci papierowej o wydanie lub wymianę dowodu  osobistego  

- W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne   z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, w celu wyjaśnienia niezgodności organ może zażądać od wnioskodawcy: skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia l, aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych , oraz dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

- Jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w 29 ust. 2-4 ustawy.

- Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku załącza orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

- osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

- Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

-  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię

o wymiarach co najmniej  492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl,  lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego służy  odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozostałe Informacje

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności  albo karze grzywny.  Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania.  Dowód wydaje się nieodpłatnie.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście,  z wyjątkiem:

- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden r rodziców.

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny  osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć sama wniosek, nie wcześniej jednak niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Osoba, która nie ma możliwości osobiście w siedzibie organu gminy złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną nienadającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku, wtedy odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek .Przy odbiorze dowodu osobistego osoba odbierająca dowód, przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru).

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego:

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza osobiście, niezwłocznie posiadacz dowodu osobistego, rodzic (opiekun prawny) kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Utratę dowodu lub jego uszkodzenie należy zgłosić na formularzu  w organie dowolnej  gminy lub dowolnej placówce konsularnej  Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby przebywające poza terytorium RP.

Uszkodzony dowód osobisty stanowi załącznik do formularza zgłoszenia uszkodzenia.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego   wydaje się nieodpłatnie .Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy.

UWAGA :

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

ZAŁĄCZNIKI: