Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: um@ekolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2021-04-11 17:52:02

Ogłoszenia


XXX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 25 lutego 2021 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XXX sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o wydanych Zarządzeniach Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Kolbuszowa za 2020 rok (Komenda Powiatowa Policji, Państwowa Straż Pożarna, Nadleśnictwo Kolbuszowa, Straż Miejska).
 6. Informacja Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na temat funkcjonowania Zakładu oraz realizacji zadania związanego z odbiorem odpadów komunalnych z terenu gminy Kolbuszowa za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Kolbuszowa na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXIX/338/21 z dnia 28 stycznia 2021r w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso od naliczonych podatków od osób fizycznych: od nieruchomości, rolnego i leśnego na terenie miasta i gminy Kolbuszowa.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi gminnej do kategorii dróg gminnych publicznych oraz ustalenia jej przebiegu.
 12. Podjęcie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, własności gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ul. Astrowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej w rejonie ulicy Błonie i Brzozowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji wniesionej przez Fundację Tradycyjne Podkarpacie za niezasługującą na uwzględnienie.
 15. Sprawy różne.