Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-03-20 14:55:12

Ogłoszenia


XLVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 15 grudnia 2017 r. o godz. 12:30 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej odbędzie się XLVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja o Zarządzeniach Burmistrza wydanych w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu wsparcia rodziny Gminy Kolbuszowa na lata 2018-2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie obsługi osób nietrzeźwych z terenu miasta i gminy Kolbuszowa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kolbuszowa 2013-2030"
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2017 terenu pod budownictwo usługowe w miejscowości Poręby Kupieńskie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanych nieruchomości gruntowych, własności Gminy Kolbuszowa położonych w Kolbuszowej przy ulicy Narcyzowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy F. Chopina.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Weryni w trybie bezprzetargowym na rzecz parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Weryni.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uznania skargi Pani Z. Bogacz na Burmistrza Kolbuszowej za bezzasadną.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 17. Interpelacje i wolne wnioski.