Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-03-20 14:56:43

Ogłoszenia


XLVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 8:15 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLVII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja o Zarządzeniach Burmistrza wydanych w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Dziennego Domu „Senior+”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolbuszowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym Domu „Senior+”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/199/04 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i trybu ustalania i pobierania opłat za te usługi, jak również warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIV/426/16 RM w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i sposobu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/528/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/527/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIII/531/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zmienionej Uchwałą Nr XLIV/549/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 22 września 2017 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr  XLIII/530/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zmienionej  Uchwałą Nr XLIII/548/17 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 22 września 2017 r.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok.
 18. Podjęcie uchwały ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXXIII/318/08 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 29 grudnia 2008 r., w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Nr 1/2008 terenu przemysłowo-usługowego w Kolbuszowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Nowej Wsi.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę produkcyjno-usługową w rejonie ul. Błonie w Kolbuszowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa-Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej przy ulicy Tadeusza Kościuszki stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej Górnej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Widełce na rzecz użytkownika wieczystego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni na rzecz użytkownika wieczystego.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Kolbuszowa.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, dotyczącym przyłączenia części miejscowości Kolbuszowa Dolna do miasta Kolbuszowa.
 28. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 29. Interpelacje i wolne wnioski.