Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-10 11:43:40

Ogłoszenia


XLIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

W dniu 31 sierpnia 2017 r. o godz. 08:00 w budynku Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej odbędzie się XLIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.
 4. Informacja Burmistrza Kolbuszowej o wydanych zarządzeniach w okresie między sesjami.
 5. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2017/2018.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 w placówkach prowadzonych przez Gminę. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Bukowcu 37 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Bukowcu 37.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Domatkowie 198 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w  Domatkowie 198.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w  Kolbuszowa Górnej 348 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Szarych Szeregów w  Kolbuszowa Górnej 348.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Janka Zawiszy w Przedborzu 153 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Janka Zawiszy w Przedborzu. 
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 90 w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kolbuszowej Dolnej, ul. Wiejska 90, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy - Prawo oświatowe. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. kpt. Józefa Batorego w Weryni 383 w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. kpt. Józefa Batorego w Weryni 383.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Jadacha w Zarębkach 73  w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Andrzeja Jadacha w  Zarębkach 73.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kolbuszowej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr  1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 1 i Gimnazjum Nr 1 im. 11-go Listopada  w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 1  w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kolbuszowej, ul. Kościuszki 1.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Nr 2 w Kolbuszowej, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa nr  2 Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w  Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46 i Gimnazjum Nr 2 im. J. Pawia II w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46 w Szkołę Podstawową Nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 46.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Kupnie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w  Kupnie  81 i Gimnazjum im. Jana Pawła II w  Kupnie  81 w Szkołę im. Jana Pawła II w  Kupnie 81.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Widełce, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Konstytucji 3 Maja w Widełce 191 i Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Widełce 191 w Szkołę Podstawową Królowej Jadwigi w Widełce 191.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany projektu dostosowania sieci szkół podstawowych  i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu Powiatu Kolbuszowskiego w roku 2017.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIV/426/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2024.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.(UM)
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ( MGOPS).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (Kolbuszowa Górna).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (zlewnia ul. Partyzantów)
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie( ul. Polna, Obrońców Pokoju).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie( ul. Topolowa).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej.
 29. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Kolbuszowa za I półrocze 2017 roku.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/2017 terenu stacji elektroenergetycznej w miejscowości Widełka.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej przy ulicy 11-go Listopada.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Kolbuszowej w rejonie ulicy Miodowej.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej, własności Gminy Kolbuszowa położonej w Weryni.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXXIX/335/12 z dnia 19 listopada 2012 roku w sprawie podziału Gminy Kolbuszowa na okręgi wyborcze ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiejw Kolbuszowej Nr XXXV/406/13 z dnia 6 marca 2013 roku w sprawie podziału Gminy Kolbuszowa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 36. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 37. Interpelacje i wolne wnioski.
 38. Zakończenie sesji.