Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2018-12-10 12:19:09

Ogłoszenia


Komunikat w sprawie wniosków o stypendia szkolne dla dzieci i młodzieży

W dniach 1-15 września 2017 r. w budynku Zespołu Oświatowego Miasta i Gminy ul. Kolejowa 2 w Kolbuszowej w godzinach 8.00- 15.00 będą przyjmowane wnioski o stypendia szkolne dla dzieci i młodzieży. Formularze wniosków można pobierać w szkołach, Zespole Oświatowym Miasta i Gminy ul. Kolejowa 2.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;
  2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy o systemie oświaty, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w art. 90c ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przysługują również uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Inspektor ds. oświaty