Gmina Kolbuszowa
Obrońców Pokoju 21
36-100 Kolbuszowa
e-mail: umig@kolbuszowa.pl
www: kolbuszowa.pl
Data wydruku: 2019-03-20 14:24:54

Aktualności


Rozbudowa PSZOK

Rozbudowa P.S.Z.O.K 

Ponad 1 mln zł., wyniesie „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej”. Na wykonanie zadania pozyskano dofinansowanie w kwocie ponad 760 tys. zł., z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2018 roku.

Projekt zakłada przebudowę budynku byłej betoniarni - dostosowanie pomieszczeń magazynowych betoniarni pod działalność PSZOK. Ponadto, przebudowanych zostanie szesnaście wiat garażowych na potrzeby selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ramach zadania wyremontowana zostanie również droga i plac przywagowy oraz wybudowana waga samochodowa. 

Głównym celem inwestycji jest stworzenie optymalnych warunków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ich magazynowania w sposób bezpieczny dla środowiska. W efekcie realizacji projektu nastąpi poprawa efektywności gospodarowania odpadami na terenie gminy

Projekt pn. „Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kolbuszowej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.