6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Karta Usługi
Nr RGK/6

DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Podstawa prawna

1. Art. 50, 51 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 1073)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej i Budowlanej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Irena Dąbek – inspektor

II piętro, pokój nr 25, Tel. 2271333 wew. 344

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Odbiór decyzji osobiście lub drogą pocztową.

Wymagane

dokumenty

1. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego zawierający:

1) Określenie granic terenu objętego wnioskiem, ze wskazaniem lokalizacji obiektu lub przebiegu inwestycji liniowej, przedstawionym na kopii mapy zasadniczej, obejmującym teren, którego wniosek dotyczy oraz obszaru, na który  ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000.

2) Charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a) Określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b) Określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu, oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej

c) Określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 25 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata skarbowa od inwestycji celu publicznego - 107 zł, (opłatę skarbowa można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego, parter, pok. nr 5).

Opłatę należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Termin załatwienia sprawy 

Ustawowy termin wynosi 2 miesiące. Niemniej jednak termin uzależniony jest od oczekiwania na uzgodnienie projektu decyzji z organami wymienionymi w ustawie

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie

Pozostałe Informacje

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, składa się w punkcie informacyjnym, parter, pok. 5

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 14:39
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 314 826