Nadanie numeru porządkowego nieruchomości


Karta Usługi
Nr RiGG/15

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna

1.       Art. 47a pkt 2 i art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.)

  1. § 9 i 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r.

w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. Nr 243, poz. 2432)

3.       Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Łukasz Piórek – inspektor

I piętro pok. 15 tel. 2271-333 wew. 234

Sposób załatwienia sprawy

Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego

Wymagane

dokumenty

Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości, załącznik

I. Wypełniony wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości

II. Załączniki do wniosku:

  • Załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie w pok. nr 6 (Biuro Obsługi Klienta)

Opłaty

Nie pobiera się opłat

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 1 miesiąca

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 309 264