Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich


Karta Usługi
Nr OriSO/1

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015r. poz. 388 ze zm.)
 2. Rozporządzenia MSW z dn. 29 września 2011r. w sprawie określania wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2016r. Poz. 1852)
 3. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2015r Poz. 23
 4. 4.  Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz -Z-ca Kier - USC

2.Halina Nowak - inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121, 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały

Wymagane

dokumenty

- wypełniony druk Zgłoszenie pobytu stałego (odrębny dla każdej meldującej się osoby również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Do wglądu:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np.: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej,   decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,

- pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu lub innego dokumentu    potwierdzającego tożsamość 

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Zgłoszenie pobytu stałego - druk dostępny  na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się do urzędu

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiązany zameldować się  w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu. W tym samym czasie można mieć tylko jeden pobyt stały. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt

  ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr OriSO/2

ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015r. poz. 388 ze zm.)
 2. Rozporządzenia MSW z dn. 29 września 2011r. w sprawie określania wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015r. Poz. 1852)
 3. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 23
 4. Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.) 

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-za Kier. - USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Prater, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, wydaje osobie na jej wniosek zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy

Wymagane

dokumenty

- wypełniony i podpisany druk Zgłoszenie pobytu czasowego (odrębny dla każdej meldującej się     osoby, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez    właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia.

Do wglądu:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np.: umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający  tytuł prawny do lokalu

- pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie 

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Zgłoszenie pobytu czasowego - druk dostępny  na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się do urzędu

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się  w miejscu pobytu czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Zgłoszenia zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w formie pisemnej, na formularzu „Zgłoszenie pobytu czasowego”. Przy zameldowaniu na pobyt czasowy należy wskazać deklarowany okres pobytu, przy czym pobyt czasowy jest rozumiany jako przebywanie poza miejscem pobytu stałego przez okres ponad 3 miesięcy. Osoba zgłaszająca pobyt czasowy może otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na własny wniosek.

Zaświadczenie jest ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania, jednak nie dłużej niż do upływu terminu zameldowania. W przypadku zmiany miejsca pobytu czasowego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu czasowego. Czynności tej można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu czasowego.  Zameldowania na pobyt czasowy można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 ze zm.), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

ZAŁĄCZNIKI: 


Karta Usługi
Nr OriSO/3

ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015r. poz. 388 ze zm.)
 2. Rozporządzenia MSW z dn. 29 września 2011r. w sprawie określania wzorów i sposobu  wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015r. poz. 1852)
 3. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23)
 4. Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.) 

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz -Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak – Inspektor

Parter, pokój nr 7 , tel.2271-333 we.121  ,  2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia potwierdzające  zameldowanie się na pobyt stały

Wymagane

dokumenty

- wypełniony druk Zgłoszenie pobytu stałego (odrębny dla każdej meldującej się osoby, również dla dziecka) – zawierający potwierdzenie faktu pobytu osoby dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia

Do wglądu:

- Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej  dokumentacji  „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany,

- Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- Obywatel będący członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatela Konfederacji Szwajcarskiej niebędący obywatelem w/w państw przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu np.: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,

 - pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Zgłoszenie pobytu stałego - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się do urzędu

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

W tym samym czasie można mieć tylko jeden pobyt stały. W przypadku zmiany miejsca pobytu stałego nie jest wymagane wymeldowanie się z poprzedniego miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przy zgłoszeniu nowego miejsca pobytu stałego. Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje potwierdzenie zameldowania ważne do chwili zmiany miejsca pobytu. Za osobę nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej oraz członek rodziny takiego cudzoziemca przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się  w miejscu pobytu stałego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej ani członkiem rodziny obywatela tych państw, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego najpóźniej w  4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni. Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 23), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Przy zameldowaniu na pobyt stały należy przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby zgłaszającej pobyt stały dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr OriSO/4

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21, poz. 112 z późn. zm).

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca  Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Dopisanie do spisu wyborców

Wymagane

dokumenty

1. Wypełniony wniosek o dopisanie do spisu wyborców.

2. Dowód osobisty.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy

3 dni

Tryb odwoławczy

Do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej, w terminie 3 dni od daty otrzymania odmownej decyzji, za pośrednictwem  Burmistrza Kolbuszowej

Pozostałe Informacje

Osoby niepełnosprawne wnioskujące o dopisanie do spisu w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na terenie gminy swojego stałego zamieszkania, w którym znajduje się lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych – najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Pozostali wyborcy – najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Dopisanie do spisu wyborców nie jest możliwe w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta.

ZAŁĄCZNIKI:


Karta Usługi
Nr OriSO/5

ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( t.j Dz.U. z 2015r.,poz.388)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U.
  z 2016, poz. 23 )
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2015, poz. 783 z poźn. zm)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz. U. z 2015r. , poz. 1290 t.j)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia   29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. Z 2015 poz.1852 t.j) ) 

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

-  Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
- Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Wymagane

dokumenty

- wypełniony i podpisany druk Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej lub druk  Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż  6 miesięcy 

Do wglądu:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

- pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie  

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Druki dostępne na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie 

17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca wyjazd    poza granice RP lub powrót z wyjazdu poza granicę działa przez pełnomocnika).  

Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

17 zł – za wydanie zaświadczenia 

Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy  z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r., poz. 783 ze zm.).  

Termin załatwienia sprawy

Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Pozostałe Informacje

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej z zamiarem stałego pobytu poza granicami RP, obowiązany jest zgłosić swój wyjazd. Zgłoszenie to skutkuje wymeldowaniem z pobytu stałego/czasowego. Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót. Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego, a zgłoszenia powrotu – najpóźniej w 30. dniu licząc od dnia powrotu. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy można złożyć w formie pisemnej lub  w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.  Zgłoszenia wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23. Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.  Osobie na jej wniosek może być wydane zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się. 

Jeżeli okres pobytu poza granicą Rzeczypospolitej Polskiej odpowiada okresowi zgłoszonemu przy wymeldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granicę.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr OriSO/6

WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015r. poz. 388 ze zm.)
 2. Rozporządzenia MSW z dn. 29 września 2011r. w sprawie określania wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015r. poz. 1852)
 3. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. Poz. 23
 4. Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783 ze zm.) 

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz -Z-ca Kier.USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Wymagane

dokumenty

- wypełniony druk Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (odrębny dla każdej osoby, również dla dziecka)

Do wglądu:

- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość

- pełnomocnictwo – (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik) udzielone na piśmie 

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl,  lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się do urzędu

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Obywatel polski, który opuszcza miejsce pobytu stałego  obowiązany jest wymeldować się. Osoba może się wymeldować z miejsca pobytu stałego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu. Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,  Wymeldowania z pobytu stałego można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Osobie na jej wniosek może być wydane zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

 Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu. Osobie na jej wniosek może być wydane zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się.

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr OriSO/7

WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności (t.j Dz. U. z 2015r.,poz.388)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23 )
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( t.j. Dz. U. z 2015, poz. 783 z późn. zm)
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców ( Dz. U. z 2015r. , poz.1290)
 5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia   29 września 2011r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2015, poz. 1852  t.j) 

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wymeldowanie z pobytu stałego

Wymagane

dokumenty

-  wypełniony właściwy formularz meldunkowy  

- paszport lub karta pobytu,   obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego EFTA i Konferencji Szwajcarskiej inny dokument potwierdzający jego tożsamość i   obywatelstwo

Wymeldowania się z miejsca pobytu stałego  można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie (zgodnie z art. 33 § 2 Kpa), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszport

Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymeldowanie wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie

17,00 zł - za przedłożenie pełnomocnictwo przez osobę niespokrewnioną z osobą dokonującą wymeldowania.

Opłacie nie podlegają pełnomocnictwo udzielone : małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu

17.00 zł - za wydanie zaświadczenia o wymeldowaniu z pobytu stałego

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się do urzędu

Tryb odwoławczy

BRAK

Pozostałe Informacje

Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego  jest obowiązana wymeldować się osobiście lub przez pełnomocnika w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.

Osobie na jej wniosek może być wydane zaświadczenie stwierdzające dopełnienie obowiązku wymeldowania się, który podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.  Zgłoszenie zgonu, dokonane w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr OriSO/8

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT EWIDENCJI LUDNOŚCI  
O ZAMELDOWANIU I WYMELDOWANIU

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz.23
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.).
 4. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., 1182).

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie zaświadczenia

Wymagane

dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności ;

- o aktualnym zameldowaniu na pobyt stały/czasowy

- o poprzednim zameldowaniu na pobyt stały/czasowy

- o wymeldowaniu z miejsca pobytu stałego/ czasowego

- o braku zameldowania

- o wspólnym zameldowaniu  wszystkich członków rodziny

- dowód wniesienia opłaty skarbowej,

- dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

- pełnomocnictwo (w przypadku osoby upoważnionej) wraz z dowodem wniesienia opłaty  skarbowej z tytułu złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wydanie zaświadczenia - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

- 17,00 zł za zaświadczenie

- 17.00 zł opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika.

Termin załatwienia sprawy

W terminie 7 dni

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia,  wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie

Pozostałe Informacje

Zaświadczenie wydaje się wyłącznie osobie której dane dotyczą

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr OriSO/9

NADANIE NUMERU PESEL

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2015r. poz. 827  t.j)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 stycznia 2012r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL (Dz. U. z 2015r. , poz. 1984) 

Komórka odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Nadanie numeru PESEL

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek o nadanie numeru PESEL przez osobę, która jest zobowiązana do posiadania numeru PESEL na podstawie innych przepisów i jest  zameldowana w gm. Kolbuszowa  na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku zameldowania, kiedy pracodawca ma siedzibę w gminie Kolbuszowa W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – organ gminy właściwy dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną  zdolność do czynności prawnych wniosek o nadanie numeru PESEL składa jej  przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią  faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o nadanie numeru PESEL - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl,  lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy

Na bieżąco

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Pozostałe Informacje

W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.

Aby wystąpić o PESEL należy dopełnić obowiązek meldunkowy na terenie gminy Kolbuszowa. Jeżeli nie można dopełnić obowiązku meldunkowego, to ważne jest, aby pracodawca  miał siedzibę  na terenie gminy Kolbuszowa. Jeżeli nie ustali się właściwego organu gminy wnioskodawca przekazuje taki wniosek do organu gminy właściwego dla dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy Kompletny wniosek zostanie przekazany do ministra właściwego do spraw   wewnętrznych. Po otrzymaniu informacji o nadaniu numeru PESEL wnioskodawca zostanie o tym   powiadomiony przez organ ewidencji ludności

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr OriSO/10

WYMELDOWANIE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności ( Dz. U. z 2015r. , poz.388 t.j);
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 23 );
 3. Ustawa z dnia 16 listopada  2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U . z 2015, poz. 783 z późn.zm). 

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz - Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Wymagane

dokumenty

Podanie o wymeldowanie ze szczegółowym uzasadnieniem , dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu: umowa   cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja  administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający  tytuł prawny do lokalu.,  dowód uiszczenia opłaty skarbowej 

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Brak

Opłaty

Oplata skarbowa od wydania decyzji – 10 ZŁ

Termin załatwienia sprawy

- 1 miesiąc

- 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych

O  każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie , strona zostanie powiadomiona o tym  wraz ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji

Pozostałe Informacje

Obowiązek wymeldowania powstaje, gdy osoba opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego przed upływem deklarowane okresu pobytu..

Organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu  decyzję w sprawie wymeldowania osoby, która opuściła miejsce pobytu stałego albo opuściła miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełniła   obowiązku wymeldowania się, Wydanie decyzji o wymeldowaniu lub odmowie wymeldowania następuje po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, w ramach którego mogą być przeprowadzone m.in.  oględziny lokalu, z którego osoba ma być wymeldowana, przesłuchanie świadków, przesłuchanie stron postępowania.

W  przypadku braku możliwości ustalenia miejsca pobytu osoby,  w stosunku do której prowadzone jest postępowanie  o wymeldowanie, na drodze sądowej ustalany jest przedstawiciel dla osoby nieobecnej w miejscu zameldowania, celem reprezentowania tej osoby w postępowaniu administracyjnym.

Karta Usługi
Nr OriSO/11

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB POBYT CZASOWY DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015 r. poz. 388).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn. zm.).

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji administracyjnej

Wymagane

dokumenty

-  podanie,

- wypełniony druk meldunkowy „zgłoszenie pobytu stałego” lub „zgłoszenie pobytu czasowego”

-  dowód wniesienia opłaty skarbowej,

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

brak

Opłaty

10,00 zł za decyzję administracyjną

Termin załatwienia sprawy

- 1 miesiąc

- 2 miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych

O  każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie , strona zostanie powiadomiona o tym  wraz ze wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

Podanie o zameldowanie decyzją administracyjną, wnosi osoba zamieszkująca pod oznaczonym adresem, która nie może przedstawić potwierdzenia faktu jej zamieszkiwania w określonym lokalu, dokonanego przez właściciela, najemcę lokalu (brak tytułu prawnego do lokalu, lub odmowa potwierdzenia faktu zamieszkiwania w lokalu przez właściciela, najemcę mieszkania).

Karta Usługi
Nr OriSO/12

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH Z REJESTRU

MIESZKAŃCÓW I REJESTRU   ZAMIESZKANIA

CUDZOZIEMCÓW ORAZ REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jedn. Dz U. z 2015 poz. 388.);
 2. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2010r Nr 167, poz. 1131 z późn. zm.);
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL (Dz. U. z 2011 r. Nr 195, poz. 1153 z późn. zm.);
 4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego (Dz. U. Z 2011 r., Nr 243, poz. 1450 z późn. zm.);
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 75 z późn. zm

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie informacji o danych osobowych lub wydanie decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia danych osobowych - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Wymagane

dokumenty

- wniosek o udostępnienie danych jednostkowych

- dowód uiszczenia opłaty za udostępnienie danych

- dowód osobisty / do wglądu/

- dokument potwierdzający interes prawny lub faktyczny w uzyskaniu danych, np. wezwanie sądowe, wezwanie komornicze, dokument potwierdzający zobowiązanie osoby, której dane mają być udostępnione wobec wnioskującego o udostępnienie danych (np. umowa, wezwanie do zapłaty, faktura, wyrok sądowy itp).

-  pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez  pełnomocnika).

Odpowiedź można odebrać osobiście, może być ona wysłana pod wskazany adres.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru  PESEL

Opłaty

- Oplata za udostępnienie danych jednostkowych /dotyczy 1 osoby/ zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi -31 zł

-  opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa, gdy strona działa przez pełnomocnika 17 zł.

Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Miejskiego parter, pokój nr 5

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w ciągu miesiąca

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji w sprawie odmowy udostępnienie danych wnosi się do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od daty  doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Podmioty, którym nieodpłatnie udostępnia się dane jednostkowe wymienione są w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2015, poz. 388.). Przez dane jednostkowe rozumie się informacje dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.

Potrzeba uzyskania danych może wynikać z interesu prawnego lub faktycznego.

W przypadku powoływania się na interes prawny, wnioskodawca jest zobowiązany wskazać przepis prawa materialnego, na podstawie którego jest uprawniony do żądania danych osobowych innej osoby lub załączyć dokumenty potwierdzające ten interes. Przykładowe sytuacje wskazujące na posiadanie interesu prawnego to: przysługujące wierzytelności, postępowanie sądowe w sprawie: nabycia spadku, zniesienia współwłasności, o ochronę dóbr osobistych.

W przypadku wskazania we wniosku interesu faktycznego, organ właściwy do udostępnienia danych występuje o uzyskanie zgody osoby, o której udostępnienie danych wystąpił wnioskodawca.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 §  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 poz. 23).

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr OriSO/13

WPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW W CZĘŚCI A/B

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz 112 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca  2011 r.
  w sprawie rejestru wyborców  oraz trybu przekazywania przez
 3. Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941).

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz -  Z-ca Kier. USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji o wpisie wyborcy do rejestru wyborców

Wymagane

dokumenty

-   wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B

-   dowód osobisty / do wglądu/ 

- deklaracja zawierająca informacje niezbędne do dopisania do rejestru wyborców obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

3 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Kolbuszowej za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Wyborcy którzy mogą być wpisani do rejestru wyborców w miejscu stałego zamieszkania:

- stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały

- nigdzie niezamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy

- stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały

- Prawo wybierania w Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach ma obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim który:

- najpóźniej dniu glosowania kończy 18 lat

- zgodnie z prawem stale zamieszkuje na terytorium RP

- został ujęty w stałym rejestrze wyborców

- nie został pozbawiony praw wyborczych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr OriSO/14

UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r – Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej / Dz.U. z 2007r. Nr 190 , poz. 1360 ze zmianami/.
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze / Dz.U. Nr 42, poz.388 ze zmianami/.

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz – Z-ca Kier .USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pokój nr 7, tel 2271-333 wew.121 . 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Udzielenie informacji o ujęciu w rejestrze wyborców lub wydanie decyzji nie uwzględniającej nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Wymagane

dokumenty

- Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców

- dowód osobisty / do wglądu /

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl,  lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się do urzędu

Tryb odwoławczy

Na decyzję nie uwzględniającą reklamację lub powodującą skreślenie z rejestru, wnoszący reklamację, bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę do właściwego Sądu Rejonowego za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Każdy może wnieść reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności
w sprawie:

- pominięcia wyborcy w rejestrze

- wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania

- niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru

- ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr Oriso/15

WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych ( Dz.U. z 2010r. Nr 167, poz. 1131 ze zmianami)
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U z 2015r, poz. 212)
 3. Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks  postępowania administracyjnego   / tekst jednolity z 2016r. , poz.23 /.

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

1.Alicja Wrońska-Sitarz , Z-ca Kier.USC

2.Halina Nowak - Inspektor

Parter, pok. nr 7, tel. (17) 2271-333 wew. 121; tel. (17) 2272-583

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie dowodu osobistego

Wymagane

dokumenty

Złożenie  wniosku w postaci papierowej o wydanie lub wymianę dowodu  osobistego  

- W przypadku, gdy dane zawarte we wniosku nie są zgodne   z danymi zawartymi w Rejestrze Dowodów Osobistych lub rejestrze PESEL, w celu wyjaśnienia niezgodności organ może zażądać od wnioskodawcy: skróconego odpisu polskiego aktu urodzenia l, aktu małżeństwa lub orzeczenia sądu w przypadku niezgodności danych osobowych , oraz dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie w przypadku niezgodności dotyczącej obywatelstwa.

- Jedna kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami – o ile nie występują przesłanki, o których mowa w 29 ust. 2-4 ustawy.

- Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku

- osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku załącza orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  

- osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania załącza zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej

- Wniosek może być złożony w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym  przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

-  Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię

o wymiarach co najmniej  492x610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wydanie dowodu osobistego - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl,  lub w pokoju nr 7 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Brak

Termin załatwienia sprawy

30 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania dowodu osobistego służy  odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Pozostałe Informacje

Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty. Uchylanie się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego podlega karze ograniczenia wolności  albo karze grzywny.  Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny 5 lat od daty wydania. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania.  Dowód wydaje się nieodpłatnie.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście,  z wyjątkiem:

- osoby małoletniej, której do ukończenia 18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden r rodziców.

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny  osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku; wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć sama wniosek, nie wcześniej jednak niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Osoba, która nie ma możliwości osobiście w siedzibie organu gminy złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną nienadającą się pokonać przeszkodą wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku, wtedy odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

Dowód osobisty odbiera się osobiście w urzędzie gminy, w którym został złożony wniosek .Przy odbiorze dowodu osobistego osoba odbierająca dowód, przedkłada dotychczasowy dowód osobisty (który podlega unieważnieniu w chwili odbioru).

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego:

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego zgłasza osobiście, niezwłocznie posiadacz dowodu osobistego, rodzic (opiekun prawny) kurator w imieniu osoby nie posiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Utratę dowodu lub jego uszkodzenie należy zgłosić na formularzu  w organie dowolnej  gminy lub dowolnej placówce konsularnej  Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby przebywające poza terytorium RP.

Uszkodzony dowód osobisty stanowi załącznik do formularza zgłoszenia uszkodzenia.

Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego   wydaje się nieodpłatnie .Zaświadczenie ważne jest do czasu wydania nowego dowodu osobistego.

Osoba, która znalazła cudzy dowód osobisty, jest obowiązana niezwłocznie przekazać ten dokument organowi dowolnej gminy.

UWAGA :

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość i obywatelstwo polskie osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi oraz na podstawie jednostronnych decyzji innych państw, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granic.

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr Oriso/16

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób taksówką

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013, poz. 916)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób taksówką

Wymagane

dokumenty

Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką wraz z załącznikami:

 • oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji,
 • oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, lub o zamiarze współpracy z osobami niezatrudnionymi przez przedsiębiorcę, lecz wykonywującymi osobiście przewóz na jego rzecz, spełniającymi warunki ustawowe,
 • wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji,
 • pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu,
- świadectwo legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego (taksometru) zainstalowanego w pojeździe,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku  kierowcy,
- orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz:

Formularz wniosku dostępny również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Za udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszar gminy Kolbuszowa pobiera się opłatę w wysokości:
- licencja ważna od 2 do 15 lat - 200 zł,
- licencja ważna powyżej 15 do 30 lat - 250 zł,
-licencja ważna powyżej 30 do 50 lat - 300 zł,

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr Oriso/17

Rejestracja działalności gospodarczej do CEIDG

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.  

Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca może złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy:

 • osobiście albo przez pełnomocnika, albo
 • wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Wniosek można wypełnić w formie:

 • papierowej albo
 • on-line poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl

Wniosek on-line podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP nie wymaga wizyty w urzędzie gminy, jest bezpośrednio przesyłany do CEIDG.

Wniosek on-line wypełniony w trybie anonimowym (brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) wymaga wizyty w urzędzie gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać), drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.
W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w urzędzie gminy.

Wymagane

dokumenty

 • wniosek o wpis do CEIDG - przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania

  do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL

  w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku oraz instrukcja dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

UWAGA! Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Rozwoju)

Pozostałe Informacje

W przypadku dokonania wpisu w CEIDG, osoba fizyczna może złożyć wniosek o wpis do CEIDG wraz z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

ZALĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr Oriso/18

Udzielenie informacji o przedsiębiorcach przed przekazaniem do CEIDG

Podstawa prawna

 1. Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.23 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 z późn.zm.)
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U.  z 2015 r. , poz. 783 z późn.zm.).

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

 1. Forma załatwienia:
 • wydanie odpisu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • wydanie odpisu zaświadczenia o zmianie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
 • wydanie odpisu decyzji o wykreśleniu wpisu z ewidencji działalności gospodarczej.
 1. Na podstawie wniosku można uzyskać wyłącznie stan archiwalny wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej znajdują się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i są udostępniane poprzez stronę internetową https:// prod.ceidg.gov.pl

Wymagane

dokumenty

Wniosek o udostępnienie danych archiwalnych z ewidencji działalności gospodarczej z dowodem zapłaty opłaty.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku dostępny również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

5,00 zł od poświadczenia każdej rozpoczętej strony odpisu zaświadczenia lub decyzji /wyłączenia od opłaty skarbowej podaje ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r./

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje tryb odwoławczy

Pozostałe Informacje

ZALĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr Oriso/19

Wykreślenie wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.  

Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca może złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy:

 • osobiście albo przez pełnomocnika, albo
 • wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Wniosek można wypełnić w formie:

 • papierowej albo
 • on-line poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl

Wniosek on-line podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP nie wymaga wizyty w urzędzie gminy, jest bezpośrednio przesyłany do CEIDG.

Wniosek on-line wypełniony w trybie anonimowym (brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) wymaga wizyty w urzędzie gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać), drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.
W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w urzędzie gminy.

Wymagane

dokumenty

 • wniosek o wpis do CEIDG - przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania

  do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL

  w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku oraz instrukcja dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

UWAGA! Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Rozwoju)

Pozostałe Informacje

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o wykreślenie wpisu w terminie 7 dniu od dnia trwałego zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej. W przypadku zaprzestania należy podać datę przypadającą na ostatni dzień wykonywania działalności gospodarczej. Data zaprzestania działalności gospodarczej nie może być późniejsza niż data złożenia wniosku.

ZALĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr OriSO/20

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.  

Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca może złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy:

 • osobiście albo przez pełnomocnika, albo
 • wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Wniosek można wypełnić w formie:

 • papierowej albo
 • on-line poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl

Wniosek on-line podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP nie wymaga wizyty w urzędzie gminy, jest bezpośrednio przesyłany do CEIDG.

Wniosek on-line wypełniony w trybie anonimowym (brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) wymaga wizyty w urzędzie gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać), drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.
W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w urzędzie gminy.

Wymagane

dokumenty

 • wniosek o wpis do CEIDG - przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania

  do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL

  w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku oraz instrukcja dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

UWAGA! Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Rozwoju)

Pozostałe Informacje

Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, CEIDG wykreśla przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr OriSO/21

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.  

Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca może złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy:

 • osobiście albo przez pełnomocnika, albo
 • wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Wniosek można wypełnić w formie:

 • papierowej albo
 • on-line poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl

Wniosek on-line podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP nie wymaga wizyty w urzędzie gminy, jest bezpośrednio przesyłany do CEIDG.

Wniosek on-line wypełniony w trybie anonimowym (brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) wymaga wizyty w urzędzie gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać), drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.
W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w urzędzie gminy.

Wymagane

dokumenty

 • wniosek o wpis do CEIDG - przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania

  do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL

  w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku oraz instrukcja dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł

UWAGA! Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Rozwoju)

Pozostałe Informacje

Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników.

Jeżeli okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej obejmuje wyłącznie pełny miesiąc luty danego roku kalendarzowego, za minimalny okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przyjmuje się liczbę dni miesiąca lutego przypadającą w danym roku kalendarzowym.

Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą jako wspólnik w więcej niż jednej spółce cywilnej może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej lub kilku takich spółkach. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w różnych formach prawnych może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej w jednej z tych form. W przypadku wykonywania działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników.

Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, CEIDG wykreśla przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia (podpisania) wniosku.

ZAŁĄCZNIKI:


Karta Usługi
Nr OriSO/22

Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.),

2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późń.zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie (decyzji) zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane

dokumenty

Pisemny wniosek, złożony przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych lub jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych wraz z załącznikami:

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z dowodem wpłaty za korzystanie z zezwolenia /w przypadku zezwoleń wydanych przez UM w Kolbuszowej, wystarczy podać tylko ich numery/

Pisemna zgoda organizatora imprezy

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń i tak:

o   do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 43,75 złotych,

o   powyżej 4,5% do 18% zawartości  alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 43,75 złotych,

o   powyżej 18% zawartości alkoholu – 175,00 złotych.

Termin załatwienia sprawy

Do trzydziestu dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Zezwolenia wydaje się na okres do 2 dni. 

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr OriSO/23

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.),
 2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn.zm.)
 3. Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 października 2001r. Nr XLI/316/2001 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i Gminy Kolbuszowa
 4. Uchwała  z dnia  20 grudnia  2012 r. Nr XXXII/360/12 Rady Miejskiej w Kolbuszowej w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/316/2001 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 października 2001 r w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania  i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Kolbuszowa

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie (decyzji) zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wymagane

dokumenty

I. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z następującymi załącznikami:

1)   dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

2)   pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

3)   decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015, poz. 594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65).

II. Wniosek o wygaśnięcie zezwolenia w następujących przypadkach:

1)   likwidacji punktu sprzedaży,

2)   zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

3)   zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej.

III. Wniosek o umorzenie prowadzonego postępowania.

IV. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w poszczególnych rodzajach zezwoleń za rok poprzedni – formularz oświadczenia.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku:

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

 1. Dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą wnosi się na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w następującej wysokości:

o   do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 525 złotych,

o   powyżej 4,5% do 18% zawartości  alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 złotych,

o   powyżej 18% zawartości alkoholu – 2100 złotych.

 1. Opłaty te pobierane są w wysokości proporcjonalnej do terminu ważności zezwolenia:

o   przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,

o   przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz na piwo – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 2. 37 500 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
 3. 77 000 złotych dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłatę wnoszona jest:  Na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja, 30 września danego roku kalendarzowego.

Termin załatwienia sprawy

Do trzydziestu dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Placówki prowadzące sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży winny być usytuowane w odległości co najmniej 50 m, licząc w najkrótszym ciągu komunikacyjnym od wejścia do miejsca sprzedaży do wejścia na teren działki wydzielonej trwałym ogrodzeniem, gdzie znajdują się szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńcze, budynki służące wykonywaniu kultu religijnego, kluby abstynencie, grupy Al.Anon. W przypadku braku ogrodzenia odległość mierzona jest bezpośrednio do wymienionych wyżej placówek.
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), wydawane są zgodnie z limitem ustalonym przez Radę Miejską .
Wniosek o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kierowany jest do zaopiniowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kolbuszowej.

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr OriSO/24

Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013, poz. 916)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie (decyzji) zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wymagane

dokumenty

Wniosek o wydanie/zmianę zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym wraz z następującymi załącznikami:

 • kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji
 • informacja określająca grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów i przyjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków położonych w granicach administracyjnych miast i obiektów dworcowych dokonane z ich właścicielami lub zarządzającymi,

kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy (dot. zmiany zezwolenia)

 

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz:

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata administracyjna:

 • za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszar gminy (w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:
 • do 1 roku 50 zł
 • do 2 lat 75 zł
 • do 3 lat 100 zł
 • do 4 lat 125 zł
 • do 5 lat 150 zł
 • za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

 W przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości: 

 • za zmianę zezwolenia: 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
 • za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku jego zmiany: 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia

za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu: 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr OriSO/25

Zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013, poz. 916)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie (decyzji) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz załączniki:

 • Kserokopia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji
 • proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów środków transportowych, długość linii komunikacyjnej, podaną w kilometrach, i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonywania codziennych przewozów, zgodnie z rozkładem jazdy;
 • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami;
 • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi;
 • zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych na przystankach;
 • cennik;
 • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.
 • Kserokopia zezwolenia i dotychczas obowiązującego rozkładu jazdy (dot. zmiany zezwolenia)

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz:

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

 •  za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na obszar gminy Kolbuszowa(w zależności od okresu ważności zezwolenia) pobiera się opłatę w wysokości:
  • do 1 roku 100,00 zł
  • do 2 lat 150,00 zł
  • do 3 lat 200,00 zł
  • do 4 lat 250,00 zł
  • do 5 lat 300,00 zł
 • za wydanie wypisu z zezwolenia (dla każdego pojazdu zgłoszonego w zezwoleniu) pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia.

W przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości: 

 • za zmianę zezwolenia: 10% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
 • za wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku jego zmiany: 5% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia
 • za wydanie wypisu z zezwolenia, w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu: 1% opłaty jak za wydanie nowego zezwolenia. 

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

 

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr OriSO/26

Zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.),
2. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. ( Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późń.zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie (decyzji) zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wymagane

dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych wraz z następującymi załącznikami:

zestawienie zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w poszczególnych rodzajach zezwoleń

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych

Formularze wniosków dostępne również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata za wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, wynosi:

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18 zawartości  alkoholu,

2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% zawartości alkoholu.

Termin załatwienia sprawy

Do trzydziestu dni

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Przedsiębiorca, który otrzymał zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia. 

ZAŁĄCZNIKI:

Karta Usługi
Nr OriSO/27

Zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego
w zakresie przewozów osób taksówką

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn.zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. 2013, poz. 916)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób taksówką

Wymagane

dokumenty

W przypadku zmiany siedziby, adresu, oznaczenia przedsiębiorcy lub nazwiska:
- dowód uiszczenia opłaty za zmianę licencji

W przypadku zmiany pojazdu lub numeru rejestracyjnego pojazdu:
- wykaz pojazdów zawierający następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem

- Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika

Do wglądu:

- dowód rejestracyjny pojazdu,
- świadectwo legalizacji urządzenia kontrolno-pomiarowego (taksometru) zainstalowanego w pojeździe,
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz:

Formularz wniosku dostępny również w Biurze Obsługi Klienta
lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Za zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty jak za udzielenie licencji

- licencja ważna od 2 do 15 lat – 20 zł,
- licencja ważna powyżej 15 do 30 lat – 25 zł,
- licencja ważna powyżej 30 do 50 lat – 30 zł.

Termin załatwienia sprawy

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się  w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej.

Pozostałe Informacje

Wszelkie zmiany danych przewoźnik drogowy zobowiązany jest zgłosić organowi udzielającemu licencję w ciągu 28 dni od dnia ich powstania. W przypadku gdy zmiany obejmują dane zawarte w licencji przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

ZAŁĄCZNIKI: 

Karta Usługi
Nr OriSo/28

Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 z późn.zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Organizacji i Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Rząsa Ewa

II piętro, pok. nr 24 tel.17 2271 333 w.348

Sposób załatwienia sprawy

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek i potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.  

Dostępne formy złożenia wniosku o wpis do CEIDG

Wniosek o wpis do CEIDG, przedsiębiorca może złożyć w wybranym przez siebie urzędzie gminy:

 • osobiście albo przez pełnomocnika, albo
 • wysyła listem poleconym, po uprzednim poświadczeniu własnoręczności podpisu przez notariusza.

Wniosek można wypełnić w formie:

 • papierowej albo
 • on-line poprzez stronę internetową Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl

Wniosek on-line podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP nie wymaga wizyty w urzędzie gminy, jest bezpośrednio przesyłany do CEIDG.

Wniosek on-line wypełniony w trybie anonimowym (brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego) wymaga wizyty w urzędzie gminy (wniosek jest przechowywany w systemie przez 7 dni od daty wypełnienia) w celu potwierdzenia tożsamości i złożenia podpisu przez wnioskodawcę. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku (należy go zapamiętać), drukuje i przedkłada wnioskodawcy do podpisania.
W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek papierowy w urzędzie gminy.

Wymagane

dokumenty

 • wniosek o wpis do CEIDG - przed wypełnieniem wniosku CEIDG-1 zapoznaj się z jego zawartością oraz instrukcją wypełniania

  do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty, paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo, w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL

  w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika - oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Formularz wniosku oraz instrukcja dostępne również w Biurze Obsługi Klienta lub w pok. 24 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.
Od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł
UWAGA! Zwolnione z opłaty jest pełnomocnictwo udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy

Organ gminy przesyła wniosek o wpis do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia prawidłowo wypełnionego wniosku.
Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Tryb odwoławczy

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Rozwoju)

Pozostałe Informacje

Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie 7 dni od dnia zmiany danych, o których mowa w art. 25 ust. 1, powstałej po dniu dokonania wpisu do CEIDG.

ZAŁĄCZNIKI:

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-09-20 13:44
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 873 148