1. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia


Karta Usługi
Nr OŚiGW/1

WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Podstawa prawna

1.        Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

2.        Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. nr 257, poz. 2573) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – KPA (tekst jedn. z 2000r. Dz. U. nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Komórka

odpowiedzialna

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Osoba właściwa do załatwienia sprawy

Kazimierz Kret - Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sposób załatwienia sprawy

Wydanie decyzji 

Wymagane

dokumenty

1. Wypełniony wniosek 3 egz. w formie pisemnej + 1 egz. w wersji elektronicznej

2. Załączniki:

1)        w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (po 3 egz. w formie pisemnej i w wersji elektronicznej), a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 – kartę informacyjną przedsięwzięcia (po 3 egz. w formie pisemnej i elektronicznej)

2)        w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia (po 3 egz. w formie pisemnej i w wersji elektronicznej)

3)        poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (obszar objęty inwestycją oraz obszar jej oddziaływania należy zaznaczyć) – 4 egzemplarze

4)        w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 – mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 4 egzemplarze

5)        5) wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie – 4 egzemplarze.

Wymagane formularze i miejsce ich udostępnienia

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji - druk dostępny na stronie internetowej www.kolbuszowa.pl, w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 20 w Urzędzie Miejskim

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie decyzji – 205 zł

Obowiązek zapłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie UM Kolbuszowa lub bezgotówkowo na rachunek organu.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu 60 dni, w szczególnych przypadkach termin ten może zostać wydłużony

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji

Pozostałe Informacje

Do wszystkich stron postępowania decyzja przesyłana jest pocztą.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-01-22 11:10
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 503 021