31
mar  2022

Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Partnerstwa Kolbuszowskiego


Badanie ankietowe w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 

BADANIE ANKIETOWE NA ETAPIE DIAGNOZY SYTUACJI SPOŁECZNEJ, GOSPODARZCEJ I PRZESTRZENNEJ PARTNERSTWA KOLBUSZOWSKIEGO NA POTRZEBY OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO DLA PARTNERSTWA KOLBUSZOWSKIEGO NA LATA 2022–2030”

W związku z zawarciem porozumienia międzygminnego z dnia 1 lutego 2022 r. pomiędzy gminami: Kolbuszowa, Cmolas, Dzikowiec, Majdan Królewski, Niwiska i Raniżów z udziałem Powiatu Kolbuszowskiego określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030 rozpoczęto proces diagnostyczny na potrzeby opracowania ww. dokumentu określającego główne cele rozwoju obszaru partnerstwa.

Dokument ten umożliwia skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej,
w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. Przygotowywana Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej  dla obszaru, będzie stanowić punkt wyjścia i bazę dla opracowania Strategii. Wnioski z Diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z  czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami obszaru Partnerstwa Kolbuszowskiego a także określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

 Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankiety będzie można wypełnić do dnia 13.04.2022 r.

Ankiety są również dostępne w wersji papierowej w: Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej, Urzędzie Gminy Cmolas, Urzędzie Gminy Dzikowiec, Urzędzie Gminy Majdan Królewski, Urzędzie Gminy Raniżów, Urzędzie Gminy Niwiska oraz w Starostwie Powiatowym w Kolbuszowej.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania potrzeb, barier rozwojowych i priorytetów rozwojowych dla obszaru Partnerstwa Kolbuszowskiego.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

 • Rada Miejska w Kolbuszowej oraz Burmistrz Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21,
  36-100 Kolbuszowa;
 • Urząd Gminy Cmolas z siedzibą: Cmolas 237B, 36-105 Cmolas;
 • Wójt Gminy Dzikowiec, z siedzibą ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec;
 • Wójt Gminy Majdan Królewski, z siedzibą przy ul. Rynek 1A, 36-110 Majdan Królewski;
 • Urząd Gminy Raniżów z siedzibą: Rynek 6, 36-130 Raniżów;
 • Wójt Gminy Niwiska z siedzibą w 36-147 Niwiska 430;
 • Starosta Kolbuszowski z siedzibą pod adresem: ul. 11-go Listopada 10,36-100 Kolbuszowa.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych można kontaktować się:

 • poprzez e-mail: rodo@kolbuszowa.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora;
 • poprzez e-mail: cmolas@cmolas.pl lub tel.: 17 283 7702;
 • poprzez pocztę tradycyjną na adres: Dzikowiec, ul. Dworska 62, 36-122 Dzikowiec lub na adres e-mail: inspektor.odo@gminadzikowiec.pl;
 • poprzez e-mail: iod@majdankrolewski.pl lub tel. +48 15 847 10 74 wew. 44;
 • poprzez e- mail: rodo@ranizow.pl oraz telefonicznie pod numerem 696415177;
 • listownie na adres Urząd Gminy Niwiska, 36- 147 Niwiska 430 lub e-mailowo: iod@niwiska.pl;
 • poprzez e-mail: iod@kolbuszowski.pl lub tel.: 729971609.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, aktualnych potrzeb oraz przyszłych kierunków rozwoju, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych (adres IP komputera) innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania Strategii Rozwoju  Ponadlokalnego dla obszaru Partnerstwa Kolbuszowskiego na lata 2022–2030, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Udział w przedmiotowej ankiecie jest dobrowolny.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również
w formie profilowania.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2022-07-01 15:41
 • |
 • Licznik odwiedzin: 11 108 583