27
sie  2018

LVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 31 sierpnia 2018 r. o godz. 14:00 w budynku Fundacji na Rzecz Kultury Fizycznej i Sporty w Kolbuszowej odbędzie się LVIII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o zarządzeniach wydanych przez Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
 5. Stan przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
 6. Informacja o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018 w placówkach prowadzonych przez Gminę Kolbuszowa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gmina Niwiska a Gmina Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnoprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej .
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2018.
 9. Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/316/2001 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 24 października 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania i ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Kolbuszowa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/423/2016 Rady Miejskiej w Kolbuszowej  z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do VII zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Kolbuszowa a Powiatem Kolbuszowskim i Parafią rzymskokatolicką pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej w celu wspólnej realizacji zadania pn. „ Ograniczenie problemów społecznych i gospodarczych w Gminie Kolbuszowa poprzez nadanie nowych lub przywrócenie funkcji zdegradowanym terenom i obiektom wraz z funkcjonalnym zagospodarowaniem ich otoczenia”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gmina Kolbuszowa a Gminą i Miastem Nisko w celu wspólnej realizacji zadania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej w Kolbuszowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia obwodu do głosowania w Szpitalu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 20128 roku.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i wolne wnioski.
 17. Interpelacje i wolne wnioski.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-04-19 11:38
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 035 310