03
lip  2018

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne


Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa
na lata 2017–2022

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017–2022, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Programu Rewitalizacji.

Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 20.06.2018 r. do dnia 27.06.2018 r. w następujących formach:

 1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
  a) drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@kolbuszowa.pl wpisując w tytule Konsultacje społeczne – projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji”.
  b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21 z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji”.
  c) bezpośrednio do pokoju nr 20 w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej w godzinach pracy Urzędu.
 2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, podczas którego zostały omówione najważniejsze elementy dokumentu, a także zapewniona była możliwość złożenia uwag i opinii do dokumentu, które odbyło się w dniu 25.06.2018 r. w Sali nr 1 Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, o godzinie 11. W spotkaniu wzięło udział 32 osoby.
 3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kolbuszowa na lata 2017–2022”, dostępne były od 20.06.2018 r.:

 • w wersji papierowej w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36–100 Kolbuszowa, w pokoju nr 20 w godzinach pracy Urzędu.
 • w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Kolbuszowa (kolbuszowa.pl).

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie wpłynęły uwagi, złożone zostały na formularzu konsultacyjnym, dlatego zostały rozpatrzone oraz wprowadzono odpowiednie zmiany w dokumencie. Organem właściwym do ich rozpatrzenia był Burmistrz Kolbuszowej.

Rejestr zbiorczego zestawienia zgłoszonych uwag i/lub wniosków wraz z rekomendacją do ich całościowego bądź częściowego wprowadzenia lub uzasadnieniem do ich nie wprowadzania, przedstawiony został w załączniku 1.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2019-08-16 14:08
 • |
 • Licznik odwiedzin: 4 713 863