04
paź  2017

Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kolbuszowa na lata 2013-2030


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Gminy Kolbuszowa zawiadamia:

Na podstawie art. 26 i art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 późniejszymi zmianami) w związku z art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 220), Burmistrz Gminy Kolbuszowa zawiadamia

o wyłożeniu do wglądu publicznego:

„Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kolbuszowa na lata 2013 - 2030”

Powyższy dokument wyłożony jest do wglądu na okres 21 dni, tj. od 05.10.2017 r. do 26.10.2017 r.

Dokument jest dostępny na stronie internetowej: www.kolbuszowa.pl www.kolbuszowa.bip.gmina.pl

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe na obszarze gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi.

Uwagi proszę składać osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej w pok. nr 4, w godzinach urzędowania lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa

Osobą do kontaktu jest p. Jan Wiącek tel. 17 227-13-33 wew. 156 email: jan.wiacek@kolbuszowa.pl

 

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-17 08:21
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 320 767