20
wrz  2017

XLIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej


W dniu 22 września 2017 r. o godz. 15:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej odbędzie się XLIV sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa na rok 2017.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Uchwały Nr XXXIV/426/16 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kolbuszowa na lata 2017-2024.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wyłonionym w drodze przetargu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIII/527/17 RM w Kolbuszowej z dnia 31.08.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dot. kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIII/528/17 RM w Kolbuszowej z dnia 31.08.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dot. instalacji CO w budynku M-GOPS).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIII/529/17 RM w Kolbuszowej z dnia 31.08.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dot. budowy kanalizacji w Kolbuszowej Górnej- etap III).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIII/530/17 RM w Kolbuszowej z dnia 31.08.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dot. kanalizacji przy ul. Partyzantów).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIII/531/17 RM w Kolbuszowej z dnia 31.08.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dot. kanalizacji przy ul. Polnej, Obrońców Pokoju …).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści uchwały Nr XLIII/532/17 RM w Kolbuszowej z dnia 31.08.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dot. kanalizacji w Kolbuszowej).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zwolnienia w podatku od nieruchomości w mieście i gminie Kolbuszowa.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Kolbuszowa z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Kolbuszowa umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji w/w zadania świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Kolbuszowa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Niwiska a Gminą Kolbuszowa w zakresie zapewnienia przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Niwiska do Zespołu Szkół Specjalnych w Kolbuszowej Dolnej.
 16. Sprawy różne.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2018-12-17 08:21
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 320 763