Profesor Marek Koziorowski


Profesor Marek Koziorowski 

Marek Koziorowski – Uchwała z dnia 27 kwietnia 2015 roku nr IX/99/15 – Urodził się 28 kwietnia 1950 roku w Inowrocławiu. Profesor dr hab. Marek Koziorowski utworzył Pozawydziałowy Zamiejscowy Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych na bazie istniejącego od 2002 roku Instytutu Biotechnologii, później od 2005 roku Zamiejscowego Wydziału Biotechnologii. Bazę materialna stanowią budynki przekazane Instytutowi przez Starostwo Powiatowe oraz Miasto i Gminę Kolbuszowa. Obecnie Instytut prowadzi działalność dydaktyczną i naukową na powierzchni ok. 2500m2.

Instytut dysponuje bardzo dobrym zapleczem do badań z użyciem zwierząt wraz z areałem gruntów uprawnych o powierzchni ponad 55,4 ha. Infrastruktura Instytutu zlokalizowana jest w miejscowości Werynia. W skład Instytutu kierowanego przez prof. Marka Koziorowskiego wchodzą takie jednostki naukowe jak: Zakład Biotechnologii, Zakład Ekotoksykologii, Zakład Fizjologii i Rozrodu Zwierząt, Zakład Fizjologii Roślin, Zakład Genetyki, Zakład Botaniki. Instytut Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych jest pionem badawczym złożonym z pięciu wysoce specjalistycznych laboratoriów w skład których wchodzi 13 pracowni wyposażonych w aparaturę wartą ok. 20 mln złotych. Dzięki dużym staraniom kierownika Instytutu prof. Marka Koziorowskiego, otrzymane dofinansowanie umożliwiło zakup najnowocześniejszego sprzętu. Pozwoliło również na stworzenie korzystnych warunków na Wydziale, które sprzyjają nawiązywaniu bliskiej współpracy pomiędzy nauką, a podmiotami gospodarczymi, a także rozwojowi i dyfuzji przedsięwzięć innowacyjnych, niezbędnych do wzrostu konkurencyjności gospodarki i budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy. Instytut prowadzi studia na kierunku biotechnologia w formie studiów stacjonarnych na obu stopniach. Studia I stopnia (inżynierskie 3,5 letnie) w zakresie specjalności Biotechnologia analityczna oraz studia II stopnia magisterskie w zakresie specjalności Biotechnologia molekularna. Kształcenie na kierunku Biotechnologia wpisuje się w główny nurt procesu dydaktycznego prowadzonego przez Uniwersytet Rzeszowski, a koncepcja kształcenia nawiązuje do misji poszukiwania i przekazywania prawdy poprzez prowadzenie badań oraz kształcenie studentów i doktorantów. W 2009 roku pod przewodnictwem prof. Marka Kaziorowskiego w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii rozpoczęto realizację dwóch projektów dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwszy projekt realizowany w Poddziałaniu 4.1.1 dotyczył utworzenia w roku akademickim 2009/2010 nowej specjalności w Zamiejscowym Wydziale Biotechnologii- Biotechnologia Molekularna na studiach II stopnia kierunku Biotechnologia w ramach ogólnouczelnianego projektu „Kompetencje studentów UR kluczem do sukcesu na rynku pracy”. Drugi projekt opracowany przez Zamiejscowy Wydział Biotechnologii z siedzibą w Weryni realizowany w ramach działania 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki” dotyczył zwiększenia liczby studentów na kierunku Biotechnologia oraz lepszego przygotowania absolwentów tego kierunku studiów na rynku pracy”.

Prof. Marek Koziorowski jest wychowawcą wielu pokoleń młodzieży oraz nowych pracowników nauki polskiej.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2021-04-09 15:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 8 466 638