Program priorytetowy „MOJA WODA”


Program „MOJA WODA” 
2020-07-31

Urząd Miejski w Kolbuszowej informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłosił nabór wniosków do Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny. Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem. Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Szczegółowe warunki uczestnictwa określone są w treści Programu na stronie www.beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  1. Założyć konto w Portalu Beneficjenta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie.  
  2. Po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta należy pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie dostępny w menu jako pozycja "MOJA WODA" - odnośnik "Formularz wniosku". Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.
  3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ - PDF” - dostępnej w Portalu Beneficjenta.
  4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć lub wysłać wraz z dokumentami wymienionymi w spisie wymaganych załączników na adres:
    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów

Ocenie podlegać będą tylko te wnioski, które zostały jednocześnie złożone w formie elektronicznej przez Portal Beneficjenta oraz w wersji papierowej podpisanej przez Wnioskodawcę i dostarczone do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Za dzień złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2020-08-07 15:23
  • |
  • Licznik odwiedzin: 7 147 444