Budowa kanalizacji


Budowa kanalizacji 
2017-10-03

W 2019 zakończy się inwestycja polegająca na budowie i przebudowie systemu kanalizacyjnego w Gminie Kolbuszowa oraz opracowaniu i wdrożeniu modelu hydraulicznego i systemu zarządzania majątkiem sieciowym klasy GIS.  Prace prowadzone są w różnych częściach miasta oraz w Nowej Wsi i Kolbuszowej Górnej.

W ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa planuje się realizację pięciu zadań polegających na wykonaniu robót tj.:

- budowie kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej – etap III na obszarze zlewni pompowni P2, na obszarze od ul. św. Brata Alberta w kierunku Nowej Wsi – na południe od drogi powiatowej teren położony w mieście Kolbuszowa oraz na północ od drogi powiatowej – teren położony w miejscowości Nowa Wieś oraz w Kolbuszowej Dolnej na północ od ul. Partyzantów

- przebudowie istniejącego systemu kanalizacyjnego na rozdzielczy w mieście Kolbuszowa w rejonie ulic Partyzantów, Nadziei, E. Dębowskiego, J. Goslara, S. Żeromskiego, ks. A. Dunajeckiego, I. Krasickiego, W. Broniewskiego, J. Słowackiego, M. Konopnickiej, Kazimiera Wielkiego, Krótkiej, Jagiellońskiej, A. Zawadzkiego, Obrońców Pokoju, Piłsudskiego, Targowej, Zielonej, Nowe Miasto

W chwili obecnej budowana jest nowa sieć kanalizacji sanitarnej w drodze położonej w  Kolbuszowej Dolnej równoległej do ul. Partyzantów.

Również w Kolbuszowej Górnej trwają prace polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie przedszkola. W ramach zadania w pierwszej kolejności budowana jest sieć w drogach.

Najbardziej zaawansowana jest  budowa kanalizacji w rejonie ul. Obrońców Pokoju od ul. św. Brata Alberta w kierunku Nowej Wsi.  Trwają tam prace ziemne i montażowe, polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, która została już w części wykonana w mieście Koraz w Nowej Wsi. Sieć realizowana w ramach tego zadania przebiega głównie przez działki prywatne. 

W drugiej połowie września rozpoczęły się prace polegające na budowie kanalizacji sanitarnej od rzeki Nil w kierunku zachodnim. W chwili obecnej roboty prowadzone w rejonie placu targowego w Kolbuszowej.

Zakończenie wszystkich zadań planowane jest w 2019 roku.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Na jego realizację udało się pozyskać blisko 8 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W drugiej połowie września rozpoczęto przebudowę kanalizacji ogólnospławnej na odcinku od rzeki Nil do ul. Piłsudskiego. Na przedmiotową inwestycję Gmina Kolbuszowa otrzymała promesę w wysokości 280 tys. zł. Całkowity koszt przedmiotowej inwestycji wyniesie niespełna 486 tys. zł.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-14 12:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 309 347