Informacja na temat projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec”


Informacja 
2017-09-11

Gmina Kolbuszowa informuje, że 9 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zatwierdził listę rankingową projektów w ramach naboru wniosków do działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe.

Lista projektów zgłoszonych w ramach naboru obejmuje 69 wniosków na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 567,5 mln zł. Z uwagi na niewystarczającą ilość środków przeznaczonych na to działanie (120 mln zł) do dofinansowania zostało wybranych 14 projektów.

Wniosek Gminy Kolbuszowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa i gminie Dzikowiec” został oceniony pozytywnie na wszystkich etapach oceny projektu i znalazł się na 26 miejscu listy rezerwowej.

Z informacji opublikowanych przez Instytucję Zarządzającą wynika, że Zarząd Województwa podjął decyzję o wystąpieniu do Ministerstwa Finansów o zgodę na zwiększenie dopuszczalnego limitu kontraktacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 50 mln zł oraz wystąpił z inicjatywą przesunięcia środków w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia poprzez m.in. zwiększenie alokacji w Działaniu 3.1 Rozwój OZE o ok. 180 mln zł. Kwestia ta została już uzgodniona z Ministerstwem Rozwoju i wstępnie skonsultowana z Komisją Europejską, jednakże konieczne jest w tym przypadku uzyskanie formalnej zgody ze strony Komisji Europejskiej w procedurze renegocjacji całego Programu, która jest niestety złożona proceduralnie i długotrwała.

Z uwagi na powyższe Gmina informuje, że nie może przystąpić do realizacji projektu  pn. „Rozwój odnawialnych źródeł energii w gminie Kolbuszowa  i gminie Dzikowiec” w 2017 roku.

Zwiększenie puli środków na realizację przedmiotowego działania przez Instytucję Zarządzającą oraz przyznanie dofinansowania kolejnym projektom z listy rezerwowej umożliwiłoby realizację projektu Gminy Kolbuszowa w następnych latach.

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2019-03-22 12:22
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 873 721