Akademia ICT- podnoszenie kompetencji cyfrowych osób dorosłych z powiatów Kolbuszowskiego i Ropczycko-Sędziszowskiego


Akademia ICT 
2017-07-19

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Powiatu Kolbuszowskiego „NIL” zaprasza do udziału w projekcie pn.:

„AKADEMIA ICT - podnoszenie kompetencji cyfrowych osób dorosłych z powiatów Kolbuszowskiego i Ropczycko-Sędziszowskiego”

REKRUTACJA DO PROJEKTU

od 24 lipca  2017 r.  do 4 sierpnia  2017 r.

Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby które spełniają łącznie następujące kryteria:

Osoby dorosłe (bezrobotne, pracujące, uczące się) zamieszkałe na terenie powiatu kolbuszowskiego i ropczycko-sędziszowskiego zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kompetencji cyfrowych należące do jednej z podgrup:

  • osoby w wieku 25-49 lat posiadające maksymalnie wykształcenie średnie (poziom do ISCED 3 włącznie)
  • osoby w wieku 50-64 lat (niezależnie od wykształcenia)

Kryteria premiujące: wykształcenia poniżej średniego,  brak pracy, bezrobocie, bierność zawodowa, zamieszkanie na terenach wiejskich, korzystanie z pomocy społecznej, niepełnosprawność, zatrudnienie w rolnictwie

Formy wsparcia

B E Z P Ł A T N E  S Z K O L E N I A  K O M P U T E R O W E   ECDL NA DWÓCH POZIOMACH ZAAWANSOWANIA:

ECDL DIGCOMP 14-poziom podstawowy ,

ECDL PROFILE DIGCOMP 16-poziom średniozaawansowany

Zgłoś się do projektu i uzyskaj  kwalifikacje cyfrowe  honorowane w 148 krajach

Zajęcia realizowane będą w dni robocze lub w weekendy  w zależności od ustaleń grupy. Zapewniamy nowoczesną bazę szkoleniową , materiały dydaktyczne, ubezpieczenie NW, oraz w uzasadnionych przypadkach zwrot kosztów dojazdu, opieka nad osobami zależnymi

Więcej informacji dotyczących projektu uzyskają Państwo pod numerem telefonu

17 2270 258, tel. 570 416 602  na stronie www.nil.kolbuszowa.pl

 

U D Z I A Ł   W   P R O J E K C I E   J E S T   B E Z P Ł A T N Y !!!

OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM ZAPEWNIAMY PEŁNY DOSTĘP DO PROJEKTU

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście w Biurze Projektu: w siedzibie Stowarzyszenia NIL, ul. Jana Pawła II 8, Kolbuszowej oraz przy ul. Fabrycznej 6B,  Sędziszowie Małopolskim w godzinach 08:00-16:00

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-10 08:52
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 291 746