Budowa i przebudowa kanalizacji w Kolbuszowej


Budowa i przebudowa kanalizacji w Kolbuszowej 
2017-07-17

W dniu 14 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa – etap I”.

Inwestycja została podzielona na 2 części:

Cześć I – „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej.”

Przedmiotowa inwestycja obejmuje przebudowę sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej. W ramach inwestycji istniejący kanał kanalizacji ogólnospławnej zostanie zdemontowany i zostaną wybudowane nowe sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Realizacja robót odbywać się będzie na „czynnym” kanale – ścieki płynące istniejącą siecią ogólnospławną będą przepompowywane do nowych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W trakcie realizacji robót sukcesywnie będą przyłączani użytkownicy do nowych sieci.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę sieci ogólnospławnej z wyłączeniem odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonanej w poprzednich latach.

Zakres inwestycji obejmuje:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 9 220,10 m,
 2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 2 156,90 m,
 3. Budowa sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości 3 884,00 m,
 4. Odtworzenie ulic kategorii KR2,
 5. Odtworzenie chodników i ciągów pieszo – jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej.

Wartość umowy: 9 263 533,17 zł brutto
Planowany termin zakończenia robót budowalnych: 31 lipca 2019 r.

Część II – Zadanie nr 1 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego” oraz Zadanie nr 2 pn.: „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ulicy Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej.”

Zakres dotyczący Zadania nr 1 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Żytkowskiego” obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami od rzeki Nil w kierunku ul. Nowe Miasto oraz obszar leżący po południowej stronie ulicy Obrońców Pokoju w Kolbuszowej. Zakres inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem odcinków wykonanych w poprzednich latach.

Zakres inwestycji:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3 066,5 m,
 2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 584,0 m,
 3. Odtworzenie ulic kategorii KR2,
 4. Odtworzenie chodników i ciągów pieszo – jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej,
 5. Odtworzenie dróg o nawierzchni tłuczniowej.

Zakres dotyczący Zadania nr 2 pn.: „Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zalewni ul. Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej”, obejmuje tylko budowę sieci kanalizacji z przyłączami w rejonie ul. Nowe Miasto. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej z wyłączeniem odcinków wykonanych w poprzednich latach.

Zakres inwestycji:

 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 144,50 m,
 2. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 71,50 m,
 3. Odtworzenie ulic kategorii KR2,
 4. Odtworzenie chodników i ciągów pieszo jezdnych o nawierzchni z kostki brukowej oraz trylinki.

Wartość umowy: 1 746 768,71 zł brutto
Planowany termin zakończenia robót budowalnych: 31 stycznia 2019 r.

Wykonawca prac jest firma TELEBUD Sp. z o. o. z Kolbuszowej

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Projekt pn.: ”Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa"
nr NFOSiGW-DP.51.225.2016 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 ,,Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach".
Umowa o dofinansowanie Nr POIS.02.03.00-00-0188/16-00 z dnia 10 maja 2017r.


Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

 • Data aktualizacji: 2018-12-10 08:52
 • |
 • Licznik odwiedzin: 3 291 745