Szkoła świadomego planowania przestrzennego


Szkoła świadomego planowania przestrzennego 
2017-06-05

W związku z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2016 terenu mieszkaniowo-usługowego w Kolbuszowej, 29 maja 2017 r. na Stadionie sportowym w Kolbuszowej odbył się warsztat plenerowy podsumowujący konsultacje społeczne realizowane w ramach projektu „Szkoła Świadomego planowania przestrzennego – partnerska współpraca samorządu, projektantów i środowisk społecznych w procesach planistycznych” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej, Działania 2.19. PO WER 2014-2020”.

Teren wskazany do opracowania planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 5,10 ha, gdzie ok. 0,56 ha jest własnością Gminy Kolbuszowa, pozostała część należy do osób prywatnych. Obszar wskazany do opracowania planu jest terenem niezabudowanym, położonym w sąsiedztwie zwartej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zakładu produkcyjno-usługowego „DREWKOL”, rzeki Nil oraz ul. 3-go Maja. W miejscowym planie przeznacza się teren pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z dopuszczeniem usług - plac zabaw dla dzieci.

W ramach projektu Szkoły świadomego planowania przestrzennego rozstrzygnięto konkurs „Mój wymarzony plac zabaw”, zorganizowany dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Kolbuszowej. Dzieci ze Szkoły podstawowej nr 2 w Kolbuszowej, po przeprowadzonych konsultacjach społecznych przygotowały makietę projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie dzieci za wykonane prace otrzymały nagrody wraz z dyplomami.

Oprócz prezentacji prac dzieci przygotowano stoisko „Dbajmy o nasze miasto”, gdzie zaprezentowano na zasadzie porównania obiekty przed i po zamianach. Przedstawiono również obiekty a wraz z nimi uporządkowane tereny, których realizacja nastąpiła na podstawie planów miejscowych.

W punkcie konsultacyjnym można było porozmawiać z urbanistą oraz zapoznać się z koncepcją planu miejscowego. Każdy z uczestników mógł przedstawić swoje propozycje na „ścianie opinii”.

Uwieńczeniem spotkania było zaproszenie przez Panią Irenę Dąbek – pracownik Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej, wszystkich zaproszonych gości na wspólny poczęstunek oraz na zajęcia animacyjne dla dzieci prowadzone przez Panie Annę Kupczyk i Annę Marut.

 

Irena Dąbek

Monitor Polski

Elektroniczny Dziennik Urzędowy

Dziennik ustaw

ePUAP

  • Data aktualizacji: 2018-12-10 15:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 3 294 762